گروه طرح و صنعت

سخن روز


انواع باد

حرکات هوا که خود باعث ايجاد باد مى گردد هميشه داراى سرعت يکنواختى نيست، هر چه بر سرعت حرکات هوا افزوده گردد به‌همان نسبت بر مقدار سرعت و شدت باد افزوده مى‌شود و بر ين اساس بادها را نام‌گذارى نموده‌اند:

انواع باد دررابطه با حرکت هوا


نام باد

سرعت در ساعت


هوا آرام

صفر تا ۴ کيلومتر


نسيم

۴ تا ۳۵ کيلومتر


باد

۳۵ تا ۵۵ کيلومتر


تندباد

۵۵ تا ۹۰


طوفان

بيش از ۹۰ کيلومتر در ساعت
25/03/1395 12:42:00 ب.ظ